ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง เรื่อง การขุดและถมดิน พ.ศ. 2562

ข้อบัญญัติการถมดิน

ข้อบัญญัติการขุดและถมดิน

.

ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

.

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

.

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15