Project Name

การเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

การประชุมชี้แจง การเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

.

  • เมื่อวันที่: 2021-11-16
ดูรูปภาพทั้งหมด
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15