กำหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

การประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต.ดู่ทุ่ง ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567
รายงานการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานติดตามประเมินผลแผนปี งบ 2564
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ส่วนที่ 5 สรุปผล ปัญหา และข้อเสนอแนะ
ส่วนที่ 4 ผลการดำเนินงาน
ส่วนที่ 3 วิธีการดำเนินงาน
ส่วนที่ 2 ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 1 บทนำ
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15