รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่งอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15