มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

.

กิจกรรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

.บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการกิจกรรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

.ชื่อโครงการ:กิจกรรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

.บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการกิจกรรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

.สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

.

การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

.บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

.ชื่อโครงการ:โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

.บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

.สรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

.

รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง รอบ 6 เดือน

.รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง รอบ 6 เดือน

.

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

.มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

.

มาตรการป้องกันการรับสินบน

.มาตรการป้องกันการรับสินบน

.

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจักซื้อจัดจ้าง

.

มาตรการตรวจสอบการให้ดุลพินิจ

.มาตรการตรวจสอบการให้ดุลพินิจ

.

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์

.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์

.

การประเมิณความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

.การประเมิณความเสียงการทุจริตประจำปี

.

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

.

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18