มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

.

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผลการดำเนินการในการจัดการความเสี่ยงของการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

.

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่งอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

แนวปฏิบัติการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

.

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

.

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

.

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

ประมวลภาพกิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

.

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานภาครัฐ

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566

.

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

สถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ2561

สถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ2562

สถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ2563

รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 2564- มีนาคม 2565)

รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม 2565- มีนาคม 2566)

 

 

.

รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน

.

นโยบาย No Gift Policy ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

.ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy

.การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

.สรุปรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

.

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15