มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

.

กิจกรรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

 

.บันทึกข้อความ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง สำนักปลัด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการกิจกรรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

.ชื่อโครงการ:กิจกรรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

.บันทึกข้อความ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง สำนักปลัด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการกิจกรรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

.สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

.

การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 

ผลการดำเนินการในการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บันทึกข้อความ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง สำนักปลัด วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2565 เรื่อง ขออนุมัติดำเดินการโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

บันทึกข้อความ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง สำนักปลัด วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2565 เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

สรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 

.

รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

.รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง รอบ 12 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่งรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564

.

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผลการดำเนินการในการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

.

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่งอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

แนวปฏิบัติการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

.

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564)

.

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

.

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

ประมวลภาพกิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

.

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานภาครัฐ

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565

.

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

สถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ2561

สถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ2562

สถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ2563

รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม 2564- มีนาคม 2565)

 

 

.

ประมวลภาพกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

ประมวลภาพกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

.

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

.

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15