มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

.

กิจกรรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

.บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการกิจกรรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

.ชื่อโครงการ:กิจกรรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

.บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการกิจกรรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

.สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

.

การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

.บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

.ชื่อโครงการ:โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

.บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

.สรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

.

รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

.รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง รอบ 12 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง รอบ 6 เดือน

.

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

.บันทึกข้อความ เรื่องการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

.

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

.

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564)

.

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

.

ประมวลภาพกิจกรรมการป้องกันการทุจริต

ประมวลภาพกิจกรรมการป้องกันการทุจริต

ประมวลภาพกิจกรรมการเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม

ประมวลภาพการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

.

ประมวลภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ประมวลภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

.

การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภานในหน่วยงาน

การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภานในหน่วยงาน

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

.

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15