วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

“เป็นชุมชนน่าอยู่ ฟื้นฟูเกษตรอินทรีย์ สุขภาพดีถ้วนหน้า ล้ำค่าประเพณี ส่งเสริมการศึกษา การคมนาคมสะดวก ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์”

.

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไว้ 4 ด้าน ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง มีดังนี้ 

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  แผนงาน 1.1 อุตสาหกรรมและการโยธา
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
  แผนงาน
  2.1 รักษาความสงบภายใน
  2.2 งบกลาง
  2.3 สังคมสงเคราะห์
  2.4 สาธารณสุข
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  แผนงาน
  3.1 การศึกษา
  3.2 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
  3.3 บริหารทั่วไป
  3.4 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
  แผนงาน
  4.1 การเกษตร
  4.2 สาธารณสุข

2.3 เป้าประสงค์

 1. พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อการกินดี อยู่ดีของประชาชน และเศรษฐกิจของท้องถิ่น
 2. ส่งเสริม และเชื่อมมิติทางการศึกษา
 3. พิทักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน
 4. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
 5. พัฒนาสังคมสู่ระบบสังคมเข้มแข็ง
 6. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
 7. ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
 8. ส่งเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐาน
 9. ส่งเสริมด้านเกษตรอินทรีย์
.

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15