รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2561 ครั้งที่ 1

.

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2561 ครั้งที่ 2

.

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563

.

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ6เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค. 61 - มี.ค. 62)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (เม.ย. - ก.ย. 62)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค. 62 - มี.ค. 63)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค. 63 - มี.ค. 64)

.

ผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส

.รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปี 2562

.รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปี 2562

.รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปี 2562

.รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปี 2562

.รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปี 2563

.รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปี 2563

.รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปี 2563

.รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปี 2563

.รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

.รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปี 2564

.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร1

.เดือนตุลาคม2560

.เดือนพฤศจิกายน2560

.เดือนธันวาคม2560

.เดือนมกราคม2561

.เดือนกุมภาพันธ์2561

.เดือนมีนาคม2561

.เดือนเมษายน2561

.เดือนพฤษภาคม2561

.เดือนมิถุนายน2561

.เดือนกรกฎาคม2561

.เดือนสิงหาคม2561

.เดือนกันยายน2561

.เดือนตุลาคม2561

.เดือนพฤศจิกายน2561

.เดือนธันวาคม2561

.เดือนมกราคม2562

.เดือนกุมภาพันธ์2562

.เดือนมีนาคม2562.

เดือนเมษายน2562

.เดือนพฤษภาคม2562

เดือนมิถุนายน2562

เดือนกรกฎาคม2562

เดือนสิงหาคม2562

เดือนกันยายน2562

เดือนตุลาคม2562

เดือนพฤจิกายน2562

เดือนธันวาคม2562

เดือนมกราคม2563

เดือนกุมภาพันธ์2563

เดือนมีนาคม2563

เดือนเมษายน2563

เดือนพฤษภาคม2563

เดือนมิถุนายน2563

เดือนกรกฎาคม2563

เดือนสิงหาคม2563

เดือนกันยายน2563

เดือนตุลาคม2563

เดือนพฤศจิกายน2563

เดือนธันวาคม 2563

เดือนมกราคม 2564

เดือนกุมภาพันธ์ 2564

เดือนมีนาคม 2564

เดือนเมษายน 2564

เดือนพฤษภาคม 2564

เดือนมิถุนายน 2564

.

รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจของประชาชน

.รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

.รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

.

งบรายรับ-จ่าย

.งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2553

.งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2554

.งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2555

.งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2556

.งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2557

.งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2558

.งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2559

.งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2560

.งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2561

.งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2562

.งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2563

.

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

.แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2553 ต.ค.2552-ก.ย. 2553

.แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2554 ต.ค.2553-ก.ย. 2554

.แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2555 ต.ค.2554-ก.ย. 2555

.แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2556 ต.ค.2555-ก.ย. 2556

.แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2557 ต.ค.2556-ก.ย. 2557

.แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2558 ต.ค.2557-ก.ย. 2558

.แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2559 ต.ค.2558-ก.ย. 2559

.แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2560 ต.ค.2559-มี.ค. 2560

.แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2560 เมษายน-กันยายน 2560

.แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2561 ต.ค.2560-มี.ค. 2561

.แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2561 เมษายน-กันยายน2561 

.แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2562 ต.ค.2561- มี.ค. 2562

.แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2562 เม.ย.2562- ก.ย. 2562

.แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2563 ต.ค.2562- มี.ค. 2563

.แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2563 เม.ย.2563- ก.ย. 2563

.แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2564 ต.ค. 2563- มี.ค. 2564

.

งบแสดงฐานะทางการเงิน

.งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2553

.งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2554

.งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2555

.งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2556

.งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2557

.งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2558

.งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2559

.งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2560

.งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2561

.งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2562

.งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2563

.

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ปี 2562

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ปี 2562

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ปี 2562

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ปี 2562

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ิ 1 ปี 2563

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ปี 2563

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ปี 2563

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ปี 2563

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ปี 2564

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ปี 2564

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ปี 2564

.

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รายไตรมาส

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 1 ปี 2562

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 2 ปี 2562

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 3 ปี 2562

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 4 ปี 2562

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 1 ปี 2563

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 2 ปี 2563

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 3 ปี 2563

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 4 ปี 2563

.

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15