รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2561 ครั้งที่ 1

.

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2561 ครั้งที่ 2

.

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564

.

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ6เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค. 61 - มี.ค. 62)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (เม.ย. - ก.ย. 62)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค. 62 - มี.ค. 63)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (เม.ย. 63 - ก.ย. 63)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค. 63 - มี.ค. 64)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (เม.ย. 64 - ก.ย. 64)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค. 64 - มี.ค. 65)

.

ผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส

.รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปี 2562

.รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปี 2562

.รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปี 2562

.รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปี 2562

.รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปี 2563

.รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปี 2563

.รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปี 2563

.รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปี 2563

.รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

.รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปี 2564

 

.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร1

.เดือนตุลาคม2560

.เดือนพฤศจิกายน2560

.เดือนธันวาคม2560

.เดือนมกราคม2561

.เดือนกุมภาพันธ์2561

.เดือนมีนาคม2561

.เดือนเมษายน2561

.เดือนพฤษภาคม2561

.เดือนมิถุนายน2561

.เดือนกรกฎาคม2561

.เดือนสิงหาคม2561

.เดือนกันยายน2561

.เดือนตุลาคม2561

.เดือนพฤศจิกายน2561

.เดือนธันวาคม2561

.เดือนมกราคม2562

.เดือนกุมภาพันธ์2562

.เดือนมีนาคม2562.

เดือนเมษายน2562

.เดือนพฤษภาคม2562

เดือนมิถุนายน2562

เดือนกรกฎาคม2562

เดือนสิงหาคม2562

เดือนกันยายน2562

เดือนตุลาคม2562

เดือนพฤจิกายน2562

เดือนธันวาคม2562

เดือนมกราคม2563

เดือนกุมภาพันธ์2563

เดือนมีนาคม2563

เดือนเมษายน2563

เดือนพฤษภาคม2563

เดือนมิถุนายน2563

เดือนกรกฎาคม2563

เดือนสิงหาคม2563

เดือนกันยายน2563

เดือนตุลาคม2563

เดือนพฤศจิกายน2563

เดือนธันวาคม 2563

เดือนมกราคม 2564

เดือนกุมภาพันธ์ 2564

เดือนมีนาคม 2564

เดือนเมษายน 2564

เดือนพฤษภาคม 2564

เดือนมิถุนายน 2564

เดือนกรกฎาคม 2564

เดือนสิงหาคม 2564

เดือนกันยายน 2564

เดือนตุลาคม 2564

เดือนพฤศจิกายน 2564

เดือนธันวาคม2564

เดือนมกราคม2565

เดือนกุมภาพันธ์2565

เดือนมีนาคม 2565

เดือนเมษายน 2565

เดือนพฤษภาคม 2565

เดือนมิถุนายน 2565

เดือนกรกฎาคม 2565

เดือนสิงหาคม 2565

เดือนกันยายน 2565

เดือนตุลาคม 2565

เดือนพฤศจิกายน 2565

เดือนธันวาคม 2565

เดือนมกราคม 2566

เดือนกุมภาพันธ์ 2566

เดือนมีนาคม 2566

เดือนเมษายน 2566

 

 

 

 

 

 

.

งบรายรับ-จ่าย

.งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2553

.งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2554

.งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2555

.งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2556

.งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2557

.งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2558

.งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2559

.งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2560

.งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2561

.งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2562

.งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2563

.งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2564

.

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

.แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2553 ต.ค.2552-ก.ย. 2553

.แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2554 ต.ค.2553-ก.ย. 2554

.แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2555 ต.ค.2554-ก.ย. 2555

.แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2556 ต.ค.2555-ก.ย. 2556

.แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2557 ต.ค.2556-ก.ย. 2557

.แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2558 ต.ค.2557-ก.ย. 2558

.แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2559 ต.ค.2558-ก.ย. 2559

.แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2560 ต.ค.2559-มี.ค. 2560

.แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2560 เมษายน-กันยายน 2560

.แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2561 ต.ค.2560-มี.ค. 2561

.แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2561 เมษายน-กันยายน2561 

.แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2562 ต.ค.2561- มี.ค. 2562

.แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2562 เม.ย.2562- ก.ย. 2562

.แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2563 ต.ค.2562- มี.ค. 2563

.แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2563 เม.ย.2563- ก.ย. 2563

.แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2564 ต.ค. 2563- มี.ค. 2564

.แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2564 เม.ย. 2564- ก.ย. 2564

.แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2565 ต.ค. 2564 - มี.ค. 2565

.

งบแสดงฐานะทางการเงิน

.งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2553

.งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2554

.งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2555

.งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2556

.งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2557

.งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2558

.งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2559

.งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2560

.งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2561

.งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2562

.งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2563

.งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2564

งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2565

.

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ปี 2562

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ปี 2562

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ปี 2562

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ปี 2562

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ิ 1 ปี 2563

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ปี 2563

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ปี 2563

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ปี 2563

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ปี 2564

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ปี 2564

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ปี 2564

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ปี 2564

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ปี 2565

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ปี 2565

.

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รายไตรมาส

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 1 ปี 2562

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 2 ปี 2562

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 3 ปี 2562

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 4 ปี 2562

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 1 ปี 2563

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 2 ปี 2563

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 3 ปี 2563

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 4 ปี 2563

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 1 ปี 2565

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 2 ปี 2565

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 3 ปี 2565

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 4 ปี 2565

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 1 ปี 2566

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสที่ 2 ปี 2566

 

 

.

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565

.

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานติดตามประเมินผลแผนปี งบ.64

.

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

.

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค.65-มี.ค.66)

.

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15