รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2561 ครั้งที่ 1

.

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2561 ครั้งที่ 2

.

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561

.

รายงานการกำกับติดตามการใช็จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ6เดือน

รายงานการกำกับติดตามการใช็จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ6เดือน

.

ผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ปี2562

.ผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ปี2562

.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร1

.เดือนตุลาคม2560

.เดือนพฤศจิกายน2560

.เดือนธันวาคม2560

.เดือนมกราคม2561

.เดือนกุมภาพันธ์2561

.เดือนมีนาคม2561

.เดือนเมษายน2561

.เดือนพฤษภาคม2561

.เดือนมิถุนายน2561

.เดือนกรกฎาคม2561

.เดือนสิงหาคม2561

.เดือนกันยายน2561

.เดือนตุลาคม2561

.เดือนพฤศจิกายน2561

.เดือนธันวาคม2561

.เดือนมกราคม2562

.เดือนกุมภาพันธ์2562

.เดือนมีนาคม2562.

เดือนเมษายน2562

.เดือนพฤษภาคม2562

เดือนมิถุนายน2562

เดือนกรกฎาคม2562

เดือนสิงหาคม2562

เดือนกันยายน2562

.

รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจของประชาชน

.รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

.

งบรายรับ-จ่าย

.งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2553

.งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2554

.งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2555

.งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2556

.งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2557

.งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2558

.งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2559

.งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2560

.งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2561

 

.

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

.แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2553 ต.ค.2552-ก.ย. 2553

.แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2554 ต.ค.2553-ก.ย. 2554

.แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2555 ต.ค.2554-ก.ย. 2555

.แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2556 ต.ค.2555-ก.ย. 2556

.แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2557 ต.ค.2556-ก.ย. 2557

.แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2558 ต.ค.2557-ก.ย. 2558

.แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2559 ต.ค.2558-ก.ย. 2559

.แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2560 ต.ค.2559-มี.ค. 2560

.แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2560 เมษายน-กันยายน 2560

.แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2561 ต.ค.2560-มี.ค. 2561

.แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2561 เมษายน-กันยายน2561 

.แบบรายงานรายรับจริงตามงบประมาณ 2562 ต.ค.2561- มี.ค. 2562

 

 

.

งบแสดงฐานะทางการเงิน

.งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2553

.งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2554

.งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2555

.งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2556

.งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2557

.งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2558

.งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2559

.งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2560

.งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2561

.

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18