คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล

มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทตำแหน่งปลัด อบต.
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดิการสังคม
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งนิติกร

ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวนเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู

ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ประจำปี 2567
ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2566
ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ประจำปี 2565
ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ปะจำปี 2564
ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนพนักงานครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็เกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั่งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู ประจำปีงบประมาณ 2567
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ 2567
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567
การกำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนวันมาสาย ของพนักงานจ้าง
การกำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนวันมาสาย ของพนักงานครู
การกำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนวันมาสาย ของข้าราชการ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ 2565
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565
แนบท้ายประกาศ อบต.ดู่ทุ่ง หลักเกณฑ์การลาตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร
การกำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนวันมาสาย ของพนักงานจ้าง ประจำปี 2565
การกำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนวันมาสาย ของพนักงานครู ประจำปี 2565
การกำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนวันมาสาย ของข้าราชการ ประจำปี 2565
ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.ดู่ทุ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.ดู่ทุ่ง ประจำปี พ.ศ.2565
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
3. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี พ.ศ.2566
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2566
- กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2566
2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทน ประจำปี พ.ศ.2566
- หลักเกณฑ์การลาแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง
- หลักเกณฑ์การกำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนวันมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- หลักเกณฑ์การกำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนวันมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล
- หลักเกณฑ์การกำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนวันมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล
1. การกำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนวันมาสาย

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

3. การพัฒนาบุคลากร
- ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 46) พ.ศ.2564
- การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร
- ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 43) พ.ศ.2563
- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563
2. การบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคัดเลือก พ.ศ.2560
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการย้ายพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 และกำหนดแบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2558
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561
1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการสำหรับตำแหน่งนักวิเคราะห์ฯ
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปสำหรับตำแหน่งนายช่างโยธา
ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้และนักวิชาการพัสดุ
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)ตำแหน่งนิติกร
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) ตำแหน่งนายช่างโยธา
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ประกาศสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป
ประกาศสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก
ประกาศสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานขับรถบรรทุกขยะและคนงานประจำรถขยะ
ประกาศรับสมัครวอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลในปี พ.ศ.2565
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 – 2569 ฉบับปรุงครั้งที่ 2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง เรื่อง กำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง
กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง ประเภทสามัญ
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕67 – ๒๕69 ฉบับปรุงครั้งที่ 1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง เรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง ประเภทสามัญ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 – 2569
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 (กำหนดตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขฯ + วิศวกรโยธา + ยุบตำแหน่งนายช่างสำรวจ )
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 (กำหนดตำแหน่งนายช่างสำรวจ)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 (กำหนดตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายในและตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่ง
ภาระค่าใช้จ่าย
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3ปี พ.ศ.2561-2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง เรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15