สังกัด : คณะบริหาร

สังกัด : สำนักปลัด

นายอรรถพล สีหนาจ

ตำแหน่ง : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รายละเอียด :

โทร 081-7253929


นายสุวัฒน์ชัย ชุติกุลประภา

ตำแหน่ง : รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รายละเอียด :

โทร 092-4289624


นาง พรสวรรค์ มาศวรรณา

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง
รายละเอียด :

โทร 061-9359265


นางสาวออมทิพ เจริญไว

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รายละเอียด :

โทร 06-4289-5954


นายสัญชัย บุญชมภู

ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการ
รายละเอียด :

โทร 089-0564761


นายขจรศักดิ์ เชยบาล

ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
รายละเอียด :

โทร 089-840-0267


นางสาวดวงสุรีย์ ศรีวะวงศ์

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รายละเอียด :

โทร 064-5629565


นายจิรวัฒน์ กุบแก้ว

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
รายละเอียด :

โทร 085-551 9654


จ่าเอกณัฐวุฒิ พางกะสา

ตำแหน่ง : นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติการ
รายละเอียด :

โทร 098-2670045


นางสาวทักษญา รัตนธนาภากุล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
รายละเอียด :

โทร 062-9328959


นายวิเชียร อ่อนเมืองดง

ตำแหน่ง : ยาม
รายละเอียด :

โทร 086-8743649


นายกฤษฎา ศิริโสม

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
รายละเอียด :

โทร 061-2674729


นางสาวศิริกาญจน์ วงษ์ลคร

ตำแหน่ง : คนงาน
รายละเอียด :

โทร 085-8235519


นายคมกฤษณ์ จันทร์แก้ว

ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกน้ำ)
รายละเอียด :

โทร 064-8791089


นางสมบท จันทร์แก้ว

ตำแหน่ง : แม่บ้าน
รายละเอียด :

โทร082-1467439


นายเมฆินทร์ จันทร์แก้ว

ตำแหน่ง : พนักงานศูนย์สูบน้ำบ้านม่วงอ่อน
รายละเอียด :

โทร 098-4415152


นายสมชาย ไชยรักษ์

ตำแหน่ง : พนักงานศูนย์สูบน้ำบ้านโนนจำปา
รายละเอียด :

โทร 092-6340289


นายไพทูล ขันแข็ง

ตำแหน่ง : พนักงานศูนย์สูบน้ำศูนย์หนองหว้าบ้านโนนจำปา
รายละเอียด :

โทร 085-6387241


นายจักรพันธ์ แก้วทอง

ตำแหน่ง : ภารโรง
รายละเอียด :

โทร 093-4765332


นางสาวประภัสสร ศิริโสม

ตำแหน่ง : จ้างเหมาบริการ
รายละเอียด :

โทร  096-8324800


สังกัด : กองคลัง

ว่าง

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง
รายละเอียด :

โทร 


นางสาวจารุวรรณ โสตะวงศ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รายละเอียด :

โทร 081-3217155


นางสุชัญสินี วิชัย

ตำแหน่ง : นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
รายละเอียด :

โทร 083-3751539


นางสาวภัทรขนก ไกรยรัตน์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
รายละเอียด :

โทร 082-9459429


นางสาวภาวินี วงศ์ล้อม

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รายละเอียด :

โทร 093-4963256


นางณัฏฐณนัชชา สืบสำราญ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
รายละเอียด :

โทร 093-4128618


นางสาวธวัลพร พันสาย

ตำแหน่ง : จ้างเหมารายเดือน
รายละเอียด :

โทร 064-6329162


นางสาวภัสส์ศา แสนจันทร์

ตำแหน่ง : จ้างเหมารายเดือน
รายละเอียด :

โทร 094-5644757


สังกัด : กองช่าง

นายรชตขจรพล ปิยะนันท์

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง
รายละเอียด :

โทร.088-6765902


นายบูรพา สำราญสุข

ตำแหน่ง : นายช่างโยธาชำนาญงาน
รายละเอียด :

โทร 089-0171935


นางสาวนิรมล พายุบุตร

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนายช่างโยธา
รายละเอียด :

โทร 088-0495373


นายธานินทร์ แก่นโพธิ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
รายละเอียด :

โทร 082-8373872


นางสาวพยุงพร โสมะตะนัย

ตำแหน่ง : คนงาน
รายละเอียด :

โทร 087-2129137


นางวิภาพร แก่นโพธฺ์

ตำแหน่ง : จ้างเหมารายเดือน
รายละเอียด :

โทร098-3416264


สังกัด : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายศราวุธ พิลาวุฒิ

ตำแหน่ง : คนงานประจำรถขยะ
รายละเอียด :

โทร 098-2278015


นายเอกพล เพ็งพันธ์

ตำแหน่ง : คนงานประจำรถขยะ
รายละเอียด :

โทร 082-2243355


นางสาวฐิติชญา ชารัมย์

ตำแหน่ง : จ้างเหมารายเดือน
รายละเอียด :

โทร 098-2254231


สังกัด : กองสวัสดิการสังคม

นางสุดาวัลย์ สระทองชั่ง

ตำแหน่ง : ผ.อ.กองสวัสดิการสังคม
รายละเอียด :

โทร 095-6181756


นาย บรรดิษย์ ศิริโสม

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชุน
รายละเอียด :

โทร 089-0313394


สังกัด : กองส่งเสริมการเกษตร

สังกัด : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางทิพภาพร พันสาย

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองศึกษาฯ
รายละเอียด :

โทร 093-3578040


นางฐิชญากาญจน์ คำทวี

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รายละเอียด :

โทร 098-104-4988


นางดวงใจ สังสนา

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
รายละเอียด :

โทร 098-1700499


นางสาวทัศนีย์ ศิริโสม

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
รายละเอียด :

โทร 098-5849711


นางสุพรรณ ศิริโสม

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
รายละเอียด :

โทร 084-8358886


นางสาวออลละนงค์ ไกรยรัตน์

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
รายละเอียด :

โทร 083-4415466


นางสาวสนุก ทิพวัฒน์

ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
รายละเอียด :

โทร 064-4613337


นางปราณี ศิริโสม

ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
รายละเอียด :

โทร 084-3468964


นางไพทูรย์ จันทร์แก้ว

ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
รายละเอียด :

โทร 098-8798575


นางอภิวรรณี บุญยารัตน์

ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
รายละเอียด :

โทร 088-4756991


นางศุภมาศ ศิริโสม

ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
รายละเอียด :

โทร 092-5105323


สังกัด : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายประสงค์ จันทร์แก้ว

ตำแหน่ง : ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง
รายละเอียด :

โทร 090-2475717


นายสุวรรณ วงษ์ละคร

ตำแหน่ง : รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง
รายละเอียด :

โทร 093-4285251


นายอรรถพล สีหนาจ

ตำแหน่ง : เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง
รายละเอียด :

โทร 081-7253929


นายบุญทัน พันหอม

ตำแหน่ง : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง หมู่ที่ 1
รายละเอียด :

โทร 098-5345630


นายสมาน ทรงหอม

ตำแหน่ง : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง หมู่ที่ 2
รายละเอียด :

โทร 080-1641459


นายชูเกียรติ สุขเกษม

ตำแหน่ง : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง หมู่ที่ 3
รายละเอียด :

โทร 089-5176919


นายประเสริฐ นันทภักดิ์

ตำแหน่ง : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง หมู่ที่ 4
รายละเอียด :

โทร 090-3607279


นายคำปอง จันทร์แก้ว

ตำแหน่ง : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง หมู่ที่ 5
รายละเอียด :

โทร 087-2448598


นายบัวผัน ทรงหอม

ตำแหน่ง : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง หมู่ที่ 7
รายละเอียด :

โทร 064-8862723


นายประหยัด จันทร์แก้ว

ตำแหน่ง : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง หมู่ที่ 8
รายละเอียด :

โทร 086-2578138


นางสาวพรรณี ดารุนิกร

ตำแหน่ง : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง หมู่ที่ 9
รายละเอียด :

โทร 082-3656500


นายสายนต์ โพธิษา

ตำแหน่ง : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง หมู่ที่ 11
รายละเอียด :

โทร 087-2448274


สังกัด : หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวปฎิมากรณ์ จันทร์แก้ว

ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในปฎิบัติการ
รายละเอียด :

โทร 0953183896


 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15