สังกัด : สำนักปลัด

นายสนิท จริงสุระ

ตำแหน่ง : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รายละเอียด :

นายวุฒิชัย สิริวัฒนวาณิชย์

ตำแหน่ง : รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รายละเอียด :

นาง พรสวรรค์ มาศวรรณา

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง
รายละเอียด :

นางปุณณัฏฐา พชรกุลไพสิฐ

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รายละเอียด :

นางสาวดวงสุรีย์ ศรีวะวงศ์

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
รายละเอียด :

นางสาวออมทิพ เจริญไว

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รายละเอียด :

จ.อ.ณัฐวุฒิ พางกะสา

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
รายละเอียด :

นายสัญชัย บุญชมภู

ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
รายละเอียด :

ส.อ.เกียรติศักดิ์ เสน่หา

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
รายละเอียด :

นายบรรดิษย์ ศิริโสม

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
รายละเอียด :

นายกฤษฎา ศิริโสม

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
รายละเอียด :

นายวิเชียร อ่อนเมืองดง

ตำแหน่ง : ยาม
รายละเอียด :

สังกัด : กองคลัง

นางกานติมา แก่นคำ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง
รายละเอียด :

นางสาวจารุวรรณ โสตะวงศ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รายละเอียด :

นางสาวทิพวรรณ อินอ่อน

ตำแหน่ง : นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
รายละเอียด :

นางณัฏฐ์ณนัชชา สืบสำราญ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
รายละเอียด :

นางสาวภัทรชนก ไกรยรัตน์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
รายละเอียด :

นางสาวปฏิมากรณ์ จันทร์แก้ว

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ
รายละเอียด :

สังกัด : กองช่าง

นายประดิษฐ์ ศรีหนาจ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง
รายละเอียด :

นายจิรพัน ศรีวิเศษ

ตำแหน่ง : นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
รายละเอียด :

นางสาวนิรมล พายุบุตร

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนายช่างโยธา
รายละเอียด :

นายธานินทร์ แก่นโพธิ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
รายละเอียด :

สังกัด : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สังกัด : กองสวัสดิการสังคม

นางสุดาวัลย์ สระทองชั่ง

ตำแหน่ง : ผ.อ.กองสวัสดิการสังคม
รายละเอียด :

สังกัด : กองส่งเสริมการเกษตร

นายขจรศักดิ์ เชยบาล

ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
รายละเอียด :

สังกัด : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางทิพภาพร พันสาย

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองศึกษาฯ
รายละเอียด :

นางฐิชญากาญจน์ คำทวี

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รายละเอียด :

นางดวงใจ สังสนา

ตำแหน่ง : ครู
รายละเอียด :

นางสาวทัศนีย์ ศิริโสม

ตำแหน่ง : ครู
รายละเอียด :

นางสมพร รสชา

ตำแหน่ง : ครู
รายละเอียด :

นางสุพรรณ ศิริโสม

ตำแหน่ง : ครู
รายละเอียด :

นางสาวออลละนงค์ ไกรยรัตน์

ตำแหน่ง : ครู
รายละเอียด :

นางสุขี หงษ์ศรีจันทร์

ตำแหน่ง : ครู
รายละเอียด :

นางสาวสนุก ทิพวัฒน์

ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
รายละเอียด :

นางปราณี ศิริโสม

ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
รายละเอียด :

นางไพทูรย์ จันทร์แก้ว

ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
รายละเอียด :

นางนงลักษณ์ จันทร์พันธ์

ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
รายละเอียด :

นางปิยะนุช นะคะจัด

ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
รายละเอียด :

สังกัด : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นาย สิทธิโชค ศิริโสม

ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง
รายละเอียด :

นาย หนูกร โสมาบุตร

ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง
รายละเอียด :

นาย จารุวัฒน์ แก้วจันทร์เพ็ง

ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง
รายละเอียด :

นาย ประสงค์ จันทร์แก้ว

ตำแหน่ง : เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง
รายละเอียด :

นาย สมาน ทรงหอม

ตำแหน่ง : ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง
รายละเอียด :

นาง ดารุณี คุณุรัตน์

ตำแหน่ง : รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง
รายละเอียด :

นาย จันทร์ลา แสนจันทร์

ตำแหน่ง : สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง หมู่ที่ 1
รายละเอียด :

นาย สงบ ศรีธาตุ

ตำแหน่ง : สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง หมู่ที่ 1
รายละเอียด :

นาย สุพจน์ เทพวาที

ตำแหน่ง : สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง หมู่ที่ 2
รายละเอียด :

นาย ไชยา ไกรยรัตน์

ตำแหน่ง : สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง หมู่ที่ 3
รายละเอียด :

นาย สมาน ศรีวิเศษ

ตำแหน่ง : สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง หมู่ที่ 4
รายละเอียด :

นาย ธงทัย โพธิ์ทอง

ตำแหน่ง : สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง หมู่ที่ 4
รายละเอียด :

นาย คำปอง จันทร์แก้ว

ตำแหน่ง : สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง หมู่ที่ 5
รายละเอียด :

นาย บุญยศ อินทนนท์

ตำแหน่ง : สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง หมู่ที่ 5
รายละเอียด :

นาย สุวรรณ วงษ์ละคร

ตำแหน่ง : สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง หมู่ที่ 6
รายละเอียด :

นาย พูลชัย มีหวัง

ตำแหน่ง : สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง หมู่ที่ 6
รายละเอียด :

นาย หวัง โพธิ์สิงห์

ตำแหน่ง : สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง หมู่ที่ 7
รายละเอียด :

นาย บุญ ราชจันทร์

ตำแหน่ง : สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง หมู่ที่ 7
รายละเอียด :

นาย หนูพัฒน์ เคยชิน

ตำแหน่ง : สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง หมู่ที่ 8
รายละเอียด :

นาย ประหยัด จันทร์แก้ว

ตำแหน่ง : สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง หมู่ที่ 8
รายละเอียด :

นาย กัณหา จันละบุตร

ตำแหน่ง : สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง หมู่ที่ 9
รายละเอียด :

นาย เส็ง ศิริโสม

ตำแหน่ง : สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง หมู่ที่ 10
รายละเอียด :

นาย พัชรินทร์ ทองศรี

ตำแหน่ง : สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง หมู่ที่ 10
รายละเอียด :

นาย สม เหลาทอง

ตำแหน่ง : สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง หมู่ที่ 11
รายละเอียด :

นาง จินตนา จันทร์แก้ว

ตำแหน่ง : สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง หมู่ที่ 11
รายละเอียด :

 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18