สังกัด : คณะบริหาร

นายเกียรติศักดิ์ โตพุ่ม

ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง
รายละเอียด :

โทร 086-2377281


นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริโสม

ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง
รายละเอียด :

โทร 084-3358927


นายหนูกร โสมาบุตร

ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง
รายละเอียด :

โทร 097-3418981


นางสาวอินทิรา มะณีย์

ตำแหน่ง : เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง
รายละเอียด :

โทร 065-1162846


สังกัด : สำนักปลัด

นายสนิท จริงสุระ

ตำแหน่ง : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รายละเอียด :

โทร 084-9596141


นายวุฒิชัย สิริวัฒนวาณิชย์

ตำแหน่ง : รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รายละเอียด :

โทร 092-4289624


นาง พรสวรรค์ มาศวรรณา

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง
รายละเอียด :

โทร 061-9359265


นางสาวออมทิพ เจริญไว

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รายละเอียด :

โทร 06-4289-5954


นายสัญชัย บุญชมภู

ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการ
รายละเอียด :

โทร 089-0564761


นางสาวดวงสุรีย์ ศรีวะวงศ์

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รายละเอียด :

โทร 064-5629565


นายจิรวัฒน์ กุบแก้ว

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
รายละเอียด :

โทร 095-9327899


จ่าเอกณัฐวุฒิ พางกะสา

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รายละเอียด :

โทร 098-2670045


สิบเอกเกียรติศักดิ์ เสน่หา

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
รายละเอียด :

โทร 0883694393


นางสาวทักษญา รัตนธนาภากุล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
รายละเอียด :

โทร 062-9328959


นายวิเชียร อ่อนเมืองดง

ตำแหน่ง : ยาม
รายละเอียด :

โทร 086-8743649


นายกฤษฎา ศิริโสม

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
รายละเอียด :

โทร 061-2674729


นางสาวศิริกาญจน์ วงษ์ละคร

ตำแหน่ง : คนงาน
รายละเอียด :

โทร 085-8235519


นายคมกฤษณ์ จันทร์แก้ว

ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกน้ำ)
รายละเอียด :

โทร 064-8791089


นางสมบท จันทร์แก้ว

ตำแหน่ง : แม่บ้าน
รายละเอียด :

โทร082-1467439


นางสาวสร้อยสุดา พิมดา

ตำแหน่ง : จ้างเหมารายเดือน
รายละเอียด :

โทร 098-3286949


นายศิลป์ชัย สอนสุภาพ

ตำแหน่ง : หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ
รายละเอียด :

โทร 061-5075173


นายคูณ จันทร์แก้ว

ตำแหน่ง : หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ
รายละเอียด :

โทร 0828752204


นาบไมตรี อาสาสิงห์

ตำแหน่ง : หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ
รายละเอียด :

โทร 098-1425933


นายบุญเรือง โสมาบุตร

ตำแหน่ง : หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ
รายละเอียด :

โทร 088-9124228


นายวิชาญ สังข์สิทธิ์

ตำแหน่ง : หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ
รายละเอียด :

โทร 095-3371356


สังกัด : กองคลัง

นางสาวจารุวรรณ โสตะวงศ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
รายละเอียด :

โทร 081-321-7155


นางสาวสุวรรณี สิมมา

ตำแหน่ง : นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฎิบัติการ
รายละเอียด :

โทร 065-1238741


นางสาวธีรดา แก้วพรหม

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
รายละเอียด :

โทร 095-7562444


นางสาวภัทรชนก ไกรยรัตน์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
รายละเอียด :

โทร 082-9459429


นางณัฏฐณนัชชา สืบสำราญ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
รายละเอียด :

โทร 093-4128619


นางสาวปฏิมากรณ์ จันทร์แก้ว

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รายละเอียด :

โทร 095-3183896


นางสาวภัสส์ศา แสนจันทร์

ตำแหน่ง : จ้างเหมารายเดือน
รายละเอียด :

โทร 094-5644746


นางสาวธวัลพร พันสาย

ตำแหน่ง : จ้างเหมารายเดือน
รายละเอียด :

โทร 064-6329162


สังกัด : กองช่าง

นายประดิษฐ์ ศรีหนาจ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง
รายละเอียด :

โทร 081-9660513


นางสาวนิรมล พายุบุตร

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนายช่างโยธา
รายละเอียด :

โทร 088-0495373


นายธานินทร์ แก่นโพธิ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
รายละเอียด :

โทร 082-8373872


นางสาวพยุงพร โสมะตะนัย

ตำแหน่ง : คนงาน
รายละเอียด :

โทร 087-2129137


นางวิภาพร แก่นโพธฺ์

ตำแหน่ง : จ้างเหมารายเดือน
รายละเอียด :

โทร098-3416264


สังกัด : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายศราวุธ พิลาวุฒิ

ตำแหน่ง : คนงานประจำรถขยะ
รายละเอียด :

โทร 098-2278015


นายชานนท์ แก่นโพธิ์

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
รายละเอียด :

โทร 064-0794471


นายเอกพล เพ็งพันธ์

ตำแหน่ง : คนงานประจำรถขยะ
รายละเอียด :

โทร 082-2243355


สังกัด : กองสวัสดิการสังคม

นางสุดาวัลย์ สระทองชั่ง

ตำแหน่ง : ผ.อ.กองสวัสดิการสังคม
รายละเอียด :

โทร 095-6181756


นาย บรรดิษย์ ศิริโสม

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชุน
รายละเอียด :

โทร 089-0313394


สังกัด : กองส่งเสริมการเกษตร

นายขจรศักดิ์ เชยบาล

ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
รายละเอียด :

โทร 089-840-0267


นายเมฆินทร์ จันทร์แก้ว

ตำแหน่ง : พนักงานศูนย์สูบน้ำบ้านม่วงอ่อน
รายละเอียด :

โทร 098-4415152


นายสมชาย ไชยรักษ์

ตำแหน่ง : พนักงานศูนย์สูบน้ำบ้านโนนจำปา
รายละเอียด :

โทร 092-6340289


นายไพทูล ขันแข็ง

ตำแหน่ง : พนักงานศูนย์สูบน้ำศูนย์หนองหว้าบ้านโนนจำปา
รายละเอียด :

โทร 085-6387241


สังกัด : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางทิพภาพร พันสาย

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองศึกษาฯ
รายละเอียด :

โทร 093-3578040


นางฐิชญากาญจน์ คำทวี

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รายละเอียด :

โทร 098-104-4988


นางดวงใจ สังสนา

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
รายละเอียด :

โทร 098-1700499


นางสาวทัศนีย์ ศิริโสม

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
รายละเอียด :

โทร 098-5849711


นางสุพรรณ ศิริโสม

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
รายละเอียด :

โทร 084-8358886


นางสาวออลละนงค์ ไกรยรัตน์

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
รายละเอียด :

โทร 083-4415466


นางสุขี หงษ์ศรีจันทร์

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
รายละเอียด :

โทร 084-4117726


นางสาวสนุก ทิพวัฒน์

ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
รายละเอียด :

โทร 064-4613337


นางปราณี ศิริโสม

ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
รายละเอียด :

โทร 084-3468964


นางไพทูรย์ จันทร์แก้ว

ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
รายละเอียด :

โทร 098-8798575


นางอภิวรรณี บุญยารัตน์

ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
รายละเอียด :

โทร 088-4756991


สังกัด : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายประสงค์ จันทร์แก้ว

ตำแหน่ง : ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง
รายละเอียด :

โทร 090-2475717


นายสมาน ทรงหอม

ตำแหน่ง : รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง
รายละเอียด :

โทร 080-1641459


นายประหยัด จันทร์แก้ว

ตำแหน่ง : เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง
รายละเอียด :

โทร 086-2578138


นายบุญทัน พันหอม

ตำแหน่ง : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง หมู่ที่1
รายละเอียด :

โทร 098-5345630


นายชูเกีรติ สุขเกษม

ตำแหน่ง : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง หมู่ที่3
รายละเอียด :

โทร 089-5176919


นายประเสริฐ นันทภักดิ์

ตำแหน่ง : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง หมู่ที่4
รายละเอียด :

โทร 090-3607279


นายคำปอง จันทร์แก้ว

ตำแหน่ง : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง หมู่ที่5
รายละเอียด :

โทร 087-2448598


นายสุวรรณ วงษ์ละคร

ตำแหน่ง : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง หมู่ที่6
รายละเอียด :

โทร 093-4285251


นายบัวผัน ทรงหอม

ตำแหน่ง : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง หมู่ที่7
รายละเอียด :

โทร 064-8862723


นางสาวพรรณี ดารุนิกร

ตำแหน่ง : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง หมู่ที่9
รายละเอียด :

โทร 082-3656500


นายสายนต์ โพธิษา

ตำแหน่ง : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง หมู่ที่11
รายละเอียด :

โทร 087-2448274


 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15