สังกัด : สำนักปลัด

นายสนิท จริงสุระ

ตำแหน่ง : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รายละเอียด :

โทร 084-9596141


นายวุฒิชัย สิริวัฒนวาณิชย์

ตำแหน่ง : รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รายละเอียด :

โทร 092-4289624


นาง พรสวรรค์ มาศวรรณา

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง
รายละเอียด :

โทร 061-9359265


นางสาวดวงสุรีย์ ศรีวะวงศ์

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รายละเอียด :

นางสาวออมทิพ เจริญไว

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รายละเอียด :

จ.อ.ณัฐวุฒิ พางกะสา

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รายละเอียด :

นายสัญชัย บุญชมภู

ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการ
รายละเอียด :

ส.อ.เกียรติศักดิ์ เสน่หา

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
รายละเอียด :

นายกฤษฎา ศิริโสม

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
รายละเอียด :

นายวิเชียร อ่อนเมืองดง

ตำแหน่ง : ยาม
รายละเอียด :

นายจิรวัฒน์ กุบแก้ว

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
รายละเอียด :

นางสาวทักษญา รัตนธนาภากุล

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
รายละเอียด :

นางสาวศิริกาญจน์ วงษ์ลคร

ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
รายละเอียด :

สังกัด : กองคลัง

นางกานติมา แก่นคำ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง
รายละเอียด :

โทร 083-2289419


นางสาวจารุวรรณ โสตะวงศ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รายละเอียด :

นางณัฏฐ์ณนัชชา สืบสำราญ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
รายละเอียด :

นางสาวภัทรชนก ไกรยรัตน์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
รายละเอียด :

นางสาวปฏิมากรณ์ จันทร์แก้ว

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ
รายละเอียด :

นางสาวสุวรรณี สิมมา

ตำแหน่ง : นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฎิบัติการ
รายละเอียด :

นางสาวธีรดา แก้วพรหม

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
รายละเอียด :

สังกัด : กองช่าง

นายประดิษฐ์ ศรีหนาจ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง
รายละเอียด :

โทร 081-9660513


นางสาวนิรมล พายุบุตร

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนายช่างโยธา
รายละเอียด :

นายธานินทร์ แก่นโพธิ์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
รายละเอียด :

สังกัด : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายศราวุธ พิลาวุฒิ

ตำแหน่ง : คนงานประจำรถขยะ
รายละเอียด :

นายชาตรี ศิริโสม

ตำแหน่ง : คนงานประจำรถขยะ
รายละเอียด :

นายชานนท์ แก่นโพธิ์

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
รายละเอียด :

สังกัด : กองสวัสดิการสังคม

นางสุดาวัลย์ สระทองชั่ง

ตำแหน่ง : ผ.อ.กองสวัสดิการสังคม
รายละเอียด :

โทร 095-6181756


นาย บรรดิษย์ ศิริโสม

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชุน
รายละเอียด :

สังกัด : กองส่งเสริมการเกษตร

นายขจรศักดิ์ เชยบาล

ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
รายละเอียด :

สังกัด : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางทิพภาพร พันสาย

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองศึกษาฯ
รายละเอียด :

โทร 093-3578040


นางฐิชญากาญจน์ คำทวี

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รายละเอียด :

นางดวงใจ สังสนา

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
รายละเอียด :

นางสาวทัศนีย์ ศิริโสม

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
รายละเอียด :

นางสมพร รสชา

ตำแหน่ง : ครู
รายละเอียด :

นางสุพรรณ ศิริโสม

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
รายละเอียด :

นางสาวออลละนงค์ ไกรยรัตน์

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
รายละเอียด :

นางสุขี หงษ์ศรีจันทร์

ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
รายละเอียด :

นางสาวสนุก ทิพวัฒน์

ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
รายละเอียด :

นางปราณี ศิริโสม

ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
รายละเอียด :

นางไพทูรย์ จันทร์แก้ว

ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
รายละเอียด :

นางปิยะนุช นะคะจัด

ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
รายละเอียด :

สังกัด : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15