นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

  1. ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
  2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้าง บำรุงรักษา ปรับปรุง ถนน ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้า ให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา และมีแสงสว่างที่เพียงพอ
  3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันสู่ตลาดภายนอกได้
  4. การพัฒนาด้านสังคม สนับสนุนเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุข ให้ความเอื้ออาทรและสนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถพึ่งพาตนเองได้
  5. ด้านการเมืองการปกครอง ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบล และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารตำบลรับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการพัฒนาด้านต่างๆ
  6. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้ผู้ที่อยู่ในวัยศึกษาได้ศึกษาเล่าเรียน และอนุรักษ์และฟื้นฟู ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นเอกลักษณ์คงอยู่กับท้องถิ่นสืบไป
  7. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุง อนุรักษ์ทรัพยากรของท้องถิ่น โดยการปลูกจิต สำนึกประชาชนในการอนุรักษ์ให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น
  8. ด้านสาธารณสุข เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย และการป้องกันรักษาโรคต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนเพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่สมบูรณ์
.

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ อบต.ดู่ทุ่ง

.

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15