แผนการใช้จ่ายเงิน

.แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2562

.แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2562

.แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2562

.แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 4 ปี 2562

.แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563

.แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2563

.แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2563

.แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 4 ปี 2563

.แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2564

.แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2564

.แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2564

.แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 4 ปี 2564

.แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2565

.แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2565

.แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2565

แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่  4 ปี 2565

แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2566

แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2566

แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2566

แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 4 ปี 2566

แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2567

 

 

.

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561

.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562

.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)

.เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564

.เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564

.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565

.เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565

.เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2

.เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3

.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566

.

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

.ปก

.คำนำ สารบัญ

บทนำหน้า 1-2

บัญชีสรุปจำนวนโครงการ ผด.01

2 แบบผด 02-1สำนักปลัด คุรุภัณฑ์

3 แบบ ผด02.อบตดู่ทุ่ง หน้า7-44

3.แบบผด 02-1คุรุภัณฑ์ อบต.ดู่ทุ่ง หน้า45-52

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ อบต.ดู่ทุ่ง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่5 (ปก)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่5 คำนำ-สารบัญ

ส่วนที่1 บทนำ
แผนครั้งที่5 ปี2564

.

แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566

.

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

.

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15