แผนการใช้จ่ายเงิน

.แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2562

.แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2562

.แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2562

.แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 4 ปี 2562

.แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563

.แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2563

.แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2563

.แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 4 ปี 2563

.แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2564

.แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2564

.แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2564

.แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 4 ปี 2564

.

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561

.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562

.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)

.เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564

.

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15