มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

1.ประมวลจริยธรรมผู้บริหารสภาท้องถิ่น

2. ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

  1. ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง
  2. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้างการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี พ.ศ.2565
  3. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
  4. ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
  5. ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (2)
  6. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
  7. ประกาศ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ การเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
  8. ประการองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
  9. ประกาศ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง
  10. ประกาศ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ การเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
.

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15