คู่มือสำหรับประชาชน

การแจ้งถมดิน
การแจ้งขุดดิน
การแจ้งรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
การขอใบรรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 32
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ
การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499กรณีผูขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การรับชำระภาษีป้าย
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15