คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานและการบริการสาธารณะ

.

คู่มือสำหรับประชาชน

1.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

2.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

3.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

4.การรับชำระภาษีป้าย

5.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

6.การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499กรณีผูขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

7.การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

8.การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

9.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

10.การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

11.การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ

12. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

13. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21

14. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22

15. การขอใบรรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 32

16. การแจ้งก่อสร้างอาคาร  ตามมาตรา 39 ทวิ

17. การแจ้งรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ

18. การแจ้งขุดดิน

19. การแจ้งถมดิน

.

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15