โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร อบต.ดู่ทุ่ง

.

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

โครงสร้างส่วนราชการภายใน อบต.ดู่ทุ่ง

.

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15