การกำหนดสมัยประชุมสภา

สมัยประชุมสภาท้องถิ่นสมัยสามัญในปี พ.ศ.2565

.

การเสนอและส่งสำเนาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565

.

การเสนอและพิจารณาคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

.

การจัดทำรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่งครั้งแรก

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง สมัยแรก ครั้งที่1

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุ่ทุ่ง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่2  

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดุ่ทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่1

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่2 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง  สมัยวิสามัญ สมัยที่2

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่2

.

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15