กฎหมายที่ควรรู้

.

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง

1. ประเภทบริหารท้องถิ่น

2. ประเภทอำนวยการท้องถิ่น

3. ประภทวิชาการ

4. ประเภททั่วไป
 

.

ระเบียบ หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. ระเบียบ หลักเกณฑ์ หนังสือซักซ้อมเกี่ยวกับการเลื่อนวิทยฐานะ

2. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ อปท.

.

ระเบียบ หลักเกณฑ์ หนังสือซักซ้อมเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล

1. ระเบียบ หลักเกณฑ์ ต่างๆ เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน

.

มติ ก.อบต. จังหวัดยโสธร

1. มติ ก.อบต. 2561

2. มติ ก.อบต. 2562

3. มติ ก.อบต. 2563

4. มติ ก.อบต. 2564

5. มติ ก.อบต. 2565

.

ระเบียบเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างส่วนราชการและแผนอัตรากำลัง

1.ระเบียบ หนังสือสั่งการและซักซ้อม

.

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร หลักเกณฑ์วินัยพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

ระเบียบ หลักเกณฑ์วินัย

.

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15