คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

.

นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

.

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน

.

หนังสือราชการ

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2562

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2564

.

สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี

.

แผนการตรวจสอบระยะยาว

แผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2569

.

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี

แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

.

รายงานผลการตรวจสอบภายใน

.

กฎบัตรตรวจสอบภายใน

กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

.

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15