แผนพัฒนาบุคลากร

.หน้าปก

.ภาคผนวก

.ส่วนที่1

.ส่วนที่4

.ส่วนที่5

1.บันทึกขออนุมัติ

2.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

3.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมิณผลการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

4.บันทึกขอเชิญประชุม

5.นโยบายและกลยุทย์การบริหารงานทรัพย์กรบุคคล

6.รายงานการประชุม

.

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

1. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง เรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

2.ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3ปี พ.ศ.2561-2563

        2.1 แผนอัตรากำลัง3ปี พ.ศ.2561-2563

        2.2 ภาระค่าใช้จ่าย

        2.3บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่ง

3.แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

4. แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายในและตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน)

.

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร

ประมวลจริยธรรมจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น


.ผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร

.ผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่งเข้าร่วมโครงการ การจัดงานวันต่อต้านคอร์รับชั่นสากล(ประเทศไทย) จังหวัดยโสธร

.

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลในปี พ.ศ.2565

ประกาศรับสมัครวอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน

ประกาศสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานขับรถบรรทุกขยะและคนงานประจำรถขยะ

ประกาศสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

ประกาศสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป

แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) ตำแหน่งนายช่างโยธา

ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)ตำแหน่งนิติกร

ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้และนักวิชาการพัสดุ

รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปสำหรับตำแหน่งนายช่างโยธา

รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการสำหรับตำแหน่งนักวิเคราะห์ฯ

.

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
    1.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561

    1.2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2558

    1.3 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการย้ายพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 และกำหนดแบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

    1.4 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

     1.5 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)

    1.6 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)

    1.7 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)

    1.8 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคัดเลือก พ.ศ.2560

2. การบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร

     2.1 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563

     2.2 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 43) พ.ศ.2563

     2.3 การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร

     2.4 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 46) พ.ศ.2564

3. การพัฒนาบุคลากร

     3.1 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

     4.1 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 34 ฉบับที่ 35 และฉบับที่ 36)

    4.2 แบบประเมินการเลื่อนและการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ

    4.3 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562

     4.4 แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา

    4.5 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ.2562

     4.6 แบบประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้แลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

     4.7 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562

     4.8 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล

     4.9 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

     4.10 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 42) พ.ศ.2563

5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

     5.1 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2559

     5.2 พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญของข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 8

.

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.ดู่ทุ่ง ประจำปี พ.ศ.2565

การกำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนวันมาสาย ของข้าราชการ ประจำปี 2565
การกำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนวันมาสาย ของพนักงานครู ประจำปี 2565
การกำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนวันมาสาย ของพนักงานจ้าง ประจำปี 2565
แนบท้ายประกาศ อบต.ดู่ทุ่ง หลักเกณฑ์การลาตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของพนักงานครู  ประจำปีงบประมาณ 2565
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2565

1.นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2.หลักเกณฑ์การลาการมาสายประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่1ประจำปี 2561
3.หลักเกณฑ์การลาการมาสาย ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่2 ประจำปี 2561
4.หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่1 ประจำปี2561
5.หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่2 ประจำปี2561
6.หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิณผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่1 ประจำปี 2561
7.หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิณผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่2 ประจำปี 2561
8.ประกาศเกียวกับการลา ครึ่งปีแรก 2562
9.ประกาศเกี่ยวกับการลา ครึ่งปีหลัง 2562
10.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่1 ประจำปี 2562
11.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่2 ประจำปี 2562
12.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิณผลปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่1 ประจำปี 2562
13.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิณผลปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่2 ประจำปี 2562
14. นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
15. ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลง ครึ่งปีแรก 2563
16. ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลา ครึ่งปีหลัง 2563
17. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
18. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
19. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
20. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
21. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักครู ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
22. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักครู ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
23. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
24. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
25. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
26. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

27. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
28.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
29.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของพนักงานครู ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
30.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของพนักงานครู ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
31.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักครู ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
32.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักครู ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
33.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
34.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
35.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
36.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
37.การกำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนวันมาสาย ของข้าราชการ ประจำปี 2564
38.การกำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนวันมาสาย ของพนักงานครู ประจำปี 2564
39.การกำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนวันมาสาย ของพนักงานจ้าง ประจำปี 2564
40.แนบท้ายประกาศ อบต.ดู่ทุ่ง หลักเกณฑ์การลาตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร

.

รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี พ.ศ.2564

1.รายงานสรุปการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561
2.รายงานสรุปการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2562
3.รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากรประจำปี 2563

.

ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวนเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู

.1.ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั่งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

2.ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

3.ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็เกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

4.ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนพนักงานครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

5. ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ปะจำปี 2564

6.ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ประจำปี 2565

.

คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล

1.คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งนิติกร

2.คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

3.คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้

4. คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

5.คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6.คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

7.คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

8.คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

9.คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ

10.คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร

11.คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดิการสังคม

12.คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ

13.คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง

14.คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง

15.คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

16.คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทตำแหน่งปลัด อบต.

.

คู่มือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

1. เทคนิคและขั้นตอนประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงตำแหน่งให้มีระดับที่สูงขึ้น การเขียนผลงานเลื่อนระดับ และการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

2. ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

3.ตัวอย่างข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่ (เริ่ม 1 เมษายน 2563)

4.คำอธิบายแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น แบบใหม่ (เริ่ม 1 เมษายน 2563) 

.

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15