แผนพัฒนาบุคลากร

.หน้าปก

.ภาคผนวก

.ส่วนที่1

.ส่วนที่4

.ส่วนที่5

1.บันทึกขออนุมัติ

2.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

3.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมิณผลการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

4.บันทึกขอเชิญประชุม

5.นโยบายและกลยุทย์การบริหารงานทรัพย์กรบุคคล

6.รายงานการประชุม

.

แผนอัตรากำลัง 3ปี พ.ศ.2561-2563

1.ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3ปี พ.ศ.2561-2563

2.แผนอัตรากำลัง3ปี พ.ศ.2561-2563

3.ภาระค่าใช้จ่าย

4.บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่ง

.

แผนอัตรากำลัง 3ปี พ.ศ.2561-2563 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่1

1.ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3ปี พ.ศ.2561-2563 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่1

2.แผนอัตรากำลัง61-63(ระบบบแท่ง) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่1
3.ภาระค่าใช้จ่าย ฉบับปรับปรุง ครั้งที่1

4.บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ต่ำแหน่ง ฉบับปรับปรุง ครั้งที่1

.

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร

.ผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร

.ผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่งเข้าร่วมโครงการ การจัดงานวันต่ิต้านคอร์รับชั่นสากล(ประเทศไทย) จังหวัดยโสธร

.

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

.แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

.

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

.หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่ตั้ง

.หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

.

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1.นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

2.หลักเกณฑ์การลาการมาสายประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่1ประจำปี 2561

3.หลักเกณฑ์การลาการมาสาย ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่2 ประจำปี 2561

4.หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่1 ประจำปี2561

5.หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่2 ประจำปี2561

6.หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิณผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่1

7.หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิณผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่2

8.ประกาศเกียวกับการลา ครึ่งปีแรก 2562

9.ประกาศเกี่ยวกับการลา ครึ่งปีหลัง 2562

10.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่1

11.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่2

12.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิณผลปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่1

13.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิณผลปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่2

.

รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

.รายงานสรุปการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561

.

ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวนเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู

.ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั่งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

 

 

.

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18