แผนพัฒนาบุคลากร

แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ของ อบต.ดู่ทุ่ง

 

.

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

1. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง เรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

2.ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3ปี พ.ศ.2561-2563

        2.1 แผนอัตรากำลัง3ปี พ.ศ.2561-2563

        2.2 ภาระค่าใช้จ่าย

        2.3บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่ง

3.แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

4. แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายในและตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน)

5. แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 (กำหนดตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

6. แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 (กำหนดตำแหน่งนายช่างสำรวจ) 

7. แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 (กำหนดตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขฯ + วิศวกรโยธา + ยุบตำแหน่งนายช่างสำรวจ )

.

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร

ประมวลจริยธรรมจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น


.ผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร

.ผู้บริหารและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่งเข้าร่วมโครงการ การจัดงานวันต่อต้านคอร์รับชั่นสากล(ประเทศไทย) จังหวัดยโสธร

.

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลในปี พ.ศ.2565

ประกาศรับสมัครวอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน

ประกาศสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานขับรถบรรทุกขยะและคนงานประจำรถขยะ

ประกาศสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก

ประกาศสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ตำแหน่งคนงานทั่วไป

แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) ตำแหน่งนายช่างโยธา

ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)ตำแหน่งนิติกร

ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้และนักวิชาการพัสดุ

รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปสำหรับตำแหน่งนายช่างโยธา

รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการสำหรับตำแหน่งนักวิเคราะห์ฯ

.

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
    1.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561

    1.2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2558

    1.3 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการย้ายพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 และกำหนดแบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

    1.4 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

     1.5 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)

    1.6 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)

    1.7 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)

    1.8 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคัดเลือก พ.ศ.2560

2. การบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร

     2.1 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563

     2.2 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 43) พ.ศ.2563

     2.3 การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร

     2.4 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 46) พ.ศ.2564

3. การพัฒนาบุคลากร

     3.1 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

      3.2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

     4.1 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 34 ฉบับที่ 35 และฉบับที่ 36)

    4.2 แบบประเมินการเลื่อนและการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ

    4.3 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562

     4.4 แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา

    4.5 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ.2562

     4.6 แบบประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้แลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

     4.7 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562

     4.8 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล

     4.9 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

     4.10 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 42) พ.ศ.2563

     4.11 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2565

     4.12 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบึคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ.2566

5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

     5.1 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน และการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2559

     5.2 พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญของข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่ 8

     5.3 สรุปหลักเกณฑ์เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญปกติ

     5.4 สรุปบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำ
 

.

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1.การกำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนวันมาสาย
    1.1 หลักเกณฑ์การกำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนวันมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล

    1.2 หลักเกณฑ์การกำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนวันมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล

    1.3 หลักเกณฑ์การกำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนวันมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

    หลักเกณฑ์การลาแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทน ประจำปี พ.ศ.2566

     2.1 กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2566

     2.2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2566

     2.3 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี พ.ศ.2566

3. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

    3.1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

    3.2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

     3.3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.ดู่ทุ่ง ประจำปี พ.ศ.2565
ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.ดู่ทุ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การกำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนวันมาสาย ของข้าราชการ ประจำปี 2565
การกำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนวันมาสาย ของพนักงานครู ประจำปี 2565
การกำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนวันมาสาย ของพนักงานจ้าง ประจำปี 2565
แนบท้ายประกาศ อบต.ดู่ทุ่ง หลักเกณฑ์การลาตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของพนักงานครู  ประจำปีงบประมาณ 2565
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2565

1.นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
2.หลักเกณฑ์การลาการมาสายประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่1ประจำปี 2561
3.หลักเกณฑ์การลาการมาสาย ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่2 ประจำปี 2561
4.หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่1 ประจำปี2561
5.หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่2 ประจำปี2561
6.หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิณผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่1 ประจำปี 2561
7.หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิณผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่2 ประจำปี 2561
8.ประกาศเกียวกับการลา ครึ่งปีแรก 2562
9.ประกาศเกี่ยวกับการลา ครึ่งปีหลัง 2562
10.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่1 ประจำปี 2562
11.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่2 ประจำปี 2562
12.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิณผลปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่1 ประจำปี 2562
13.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิณผลปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่2 ประจำปี 2562
14. นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
15. ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลง ครึ่งปีแรก 2563
16. ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลา ครึ่งปีหลัง 2563
17. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
18. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
19. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
20. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
21. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักครู ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
22. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักครู ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
23. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
24. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
25. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
26. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

27. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
28.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
29.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของพนักงานครู ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
30.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของพนักงานครู ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
31.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักครู ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
32.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักครู ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
33.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
34.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
35.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
36.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
37.การกำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนวันมาสาย ของข้าราชการ ประจำปี 2564
38.การกำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนวันมาสาย ของพนักงานครู ประจำปี 2564
39.การกำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนวันมาสาย ของพนักงานจ้าง ประจำปี 2564
40.แนบท้ายประกาศ อบต.ดู่ทุ่ง หลักเกณฑ์การลาตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร

.

รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2565

รายงานผลบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี พ.ศ.2564

1.รายงานสรุปการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561
2.รายงานสรุปการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2562
3.รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากรประจำปี 2563

.

ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวนเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู

.1.ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั่งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

2.ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

3.ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็เกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

4.ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนพนักงานครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

5. ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ปะจำปี 2564

6.ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ประจำปี 2565

7. ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2566

8.ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู ประจำปี 2567

.

คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล

1.คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งนิติกร

2.คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

3.คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้

4. คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

5.คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6.คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

7.คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

8.คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

9.คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ

10.คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร

11.คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดิการสังคม

12.คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ

13.คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง

14.คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง

15.คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

16.คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทตำแหน่งปลัด อบต.

17. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

.

คู่มือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

1. เทคนิคและขั้นตอนประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงตำแหน่งให้มีระดับที่สูงขึ้น การเขียนผลงานเลื่อนระดับ และการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

2. ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

3.ตัวอย่างข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่ (เริ่ม 1 เมษายน 2563)

4.คำอธิบายแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น แบบใหม่ (เริ่ม 1 เมษายน 2563) 

.

ระเบียบและหลักเกณฑ์การลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น

1. สรุปวันลาของพนักส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2. สรุประเบียบการลาของพนักงานจ้าง

.

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

1. มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
      1.1 ประเภทบริหารท้องถิ่น

      1.2 ประเภทอำนวยการท้องถิ่น

      1.3 ประเภทวิชาการ

      1.4 ประเภททั่วไป

2.ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565

.

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15