การประกาศเจตนารมณ์ งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy)

 เรื่อง "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่งใสสะอาด 2565 "และ"งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

 เรื่อง "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่งใสสะอาด 2564 "และ"งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

.

การประกาศเจตนารมณ์ งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy)

 เรื่อง "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่งใสสะอาด 2565 "และ"งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

 เรื่อง "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่งใสสะอาด 2564 "และ"งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

.

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15