ขัอมูลสถิติการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

.สถิตีปี 2560

.สถิติปี 2561

.สถิติปี 2562

.สถิติปี 2563

สถิติปี 2564 (1 ต.ค.2563-30 ก.ย.  2564 )

สถิติปี 2565(1 ต.ค.2564-31มี.ค.2565)

สถิติปี 2566 (1 ต.ค.2565-31 มี.ค.2566)

.

สรุปผลประเมินความพึงพอใจของประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

.

รายงานสรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน อบต.ดู่ทุ่ง ประจำปี 2563

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน อบต.ดู่ทุ่ง ประจำปี 2564

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน อบต.ดู่ทุ่ง ประจำปี 2565

สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธาระณะ อบต.ดู่ทุ่ง ประจำปี 2563

สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธาระณะ อบต.ดู่ทุ่ง ประจำปี 2564

สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธาระณะ อบต.ดู่ทุ่ง ประจำปี 2565

.

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15