ขัอมูลสถิติการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

.สถิตีปี 2560

.สถิติปี 2561

.สถิติปี 2562

.

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561

.สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561

.

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18