ขัอมูลสถิติการให้บริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

.สถิตีปี 2560

.สถิติปี 2561

.สถิติปี 2562

.สถิติปี 2563

.

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

.สถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561

.สถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562

.สถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563

 

.

สรุปผลประเมินความพึงพอใจของประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง

รายงานสรุปผลประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

.

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15