รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

.

แผนพัฒนาท้องถิ่น

.

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) 

.

การประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

.การประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

.

กำหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

.กำหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

.

แผนการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

1.แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2562

2.แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563

3.แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2564

.

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

.

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15