แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2562

.

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

.

แผนพัฒนาท้องถิ่น

.

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)

.

การประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

.การประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

.

กำหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

.กำหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

.

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18