Project Name
การจัดพิธีรับพระราชท...
2024-05-29
Project Name
โครงการอบรมพัฒนาศักย...
2024-04-11
Project Name
โครงการทางนี้มีผล ผู...
2024-04-09
Project Name
กิจกรรมทำความสะอาด...
2024-03-18
Project Name
โครงการแข่งขันกีฬาต้...
2024-02-29
Project Name
RE-X-RAY โครงการถังข...
2024-02-14
Project Name
ปฏิบัติหน้าที่ระงับเ...
2024-02-14
Project Name
ปฏิบัติหน้าที่ระงับเ...
2024-01-03
Project Name
ปฏิบัติหน้าที่ระงับเ...
2024-01-03
Project Name
ปฏิบัติหน้าที่ระงับเ...
2023-12-21
Project Name
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญ...
2023-12-06
Project Name
กิจกรรมสืบสานประเพณี...
2023-11-28
Project Name
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาต...
2023-10-24
Project Name
โครงการสัตว์ปลอดโรค ...
2023-09-21
Project Name
กิจกรรมเชิญชวนประชาช...
2023-09-21
Project Name
โครงการฝึกอบรมกลุ่มอ...
2023-08-18
Project Name
โครงการปลูกป่า หญ้าแ...
2023-07-27
Project Name
โครงการปลูกต้นไม้ ร่...
2023-07-14
Project Name
กิจกรรม Big Cleaning...
2023-07-07
Project Name
ประเพณีบุญบั้งไฟตำบล...
2023-05-28
Project Name
ปลูกป่าวันพืชมงคล...
2023-05-17
Project Name
โครงการประชุมประชาคม...
2023-04-28
Project Name
โครงการอบรมพัฒนาศักย...
2023-04-12
Project Name
โครงการพัฒนาศักยภาพบ...
2023-04-10
Project Name
โครงการแข่งขันกีฬาต้...
2023-03-26
Project Name
วันเด็กประจำปี พ.ศ.2...
2023-01-14
Project Name
การประชุมเพื่อถ่ายทอ...
2023-01-09
Project Name
โครงการองค์การบริหาร...
2023-01-05
Project Name
เทศกาลจุดไฟตูมกายโสธ...
2022-11-25
Project Name
โครงการอบรมทบทวนอาสา...
2022-08-29
Project Name
โครงการควบคุมและป้อง...
2022-08-26
Project Name
พิธีการมอบบ้านตามโคร...
2022-08-25
Project Name
พิธีมอบหมวกและผ้าพัน...
2022-07-12
Project Name
โครงการปลูกป่า เฉลิม...
2022-06-03
Project Name
ประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบ...
2022-05-30
Project Name
ยโสธร จังหวัดสะอาด...
2022-05-18
Project Name
การประชุมประชาคมพื้น...
2022-05-06
Project Name
การประชุมประชาคมตำบล...
2022-04-29
Project Name
กิจกรรมแสดงเจตนารมณ์...
2022-04-28
Project Name
ประชุมประชาคมท้องถิ่...
2022-04-27
Project Name
มอบถุงยังชีพให้แก่ผู...
2022-04-05
Project Name
การประชุมสภาองค์การบ...
2022-02-23
Project Name
การประชุมสภาองค์การบ...
2022-02-08
Project Name
การรับยื่นบัญชีรายรั...
2022-01-18
Project Name
อบรม กปน.อบต.ดู่ทุ่ง...
2021-11-25
Project Name
อบรมเจ้าหน้าที่ อสม....
2021-11-24
Project Name
รณรงค์เลือกตั้งสมาชิ...
2021-11-23
Project Name
ผู้ตรวจการเลือกตั้งย...
2021-11-22
Project Name
ลอยกระทงตำบลดู่ทุ่ง ...
2021-11-19
Project Name
การเตรียมการจัดการเล...
2021-11-16
Project Name
พ.ต.ท.บุญรอด เจริญยิ...
2021-11-16
Project Name
กิจกรรมเสริมสร้างควา...
2021-10-20
Project Name
การรับสมัคร ผู้สมัคร...
2021-10-11
Project Name
ซ่อมไฟฟ้าภายในตำบลดู...
2021-08-11
Project Name
จิตอาสา ในตำบลดู่ทุ่...
2021-07-30
Project Name
ร่วมรณรงค์ ฉีดวัคซีน...
2021-05-21
Project Name
โครงการองค์การบริหาร...
2020-12-22
Project Name
ร่วมสืบสานประเพณีจุด...
2020-10-01
Project Name
โครงการสัตว์ปลอดโรค ...
2020-09-23
Project Name
โครงการปลูกป่าเฉลิมพ...
2020-09-01
Project Name
คณะศึกษาดูงาน จากองค...
2020-08-26
Project Name
กิจกรรมประเมินพัฒนาก...
2020-08-25
Project Name
โครงการส่งเสริม การป...
2020-07-30
Project Name
การนิเทศติดตามเพื่อย...
2020-03-26
Project Name
โครงการควบคุมและป้อง...
2020-03-16
Project Name
พิธีพระราชทานพระบรมฉ...
2019-12-24
Project Name
แหล่งเรียนรู้และศูนย...
2019-11-13
Project Name
ลานกีฬา/สนามกีฬาในเข...
2019-11-13
Project Name
ภัยน้ำท่วม ปี2562...
2019-09-02
Project Name
องค์การบริหารส่วนตำบ...
2019-07-26
Project Name
โครงการ รักน้ำรักป่า...
2019-07-26
Project Name
ร่วมลงขันชวนกันไปทำน...
2019-07-14
Project Name
พิธีเจริญพระพุทธมนต์...
2019-06-28
Project Name
เหล่ากาชาดจังหวัดยโส...
2019-06-21
Project Name
องค์การบริหารส่วนตำบ...
2019-06-14
Project Name
กิจกรรม ปลูกป่าเฉลิม...
2019-06-13
Project Name
โครการสัตว์ปลอดโรคคน...
2019-06-12
Project Name
อบต.ดู่ทุ่ง ออกจ่ายเ...
2019-06-04
Project Name
ประเพณีบุญบั้งไฟตำบล...
2019-06-01
Project Name
โครงการศึกษาดูงาน กล...
2019-05-23
Project Name
อบต.ดู่ทุ่งช่วยเหลือ...
2019-05-17
Project Name
การแข่งขันกีฬาสร้างส...
2019-05-03
Project Name
อบต.ดู่ทุ่ง ออกพื้นท...
2019-04-01
Project Name
ผู้บริหาร พนักงานส่ว...
2019-04-01
Project Name
อบต.ดู่ทุ่ง ออกหน่วย...
2019-02-27
Project Name
ร่วมลงขัน ชวนกันไปทำ...
2018-11-18
Project Name
บุญบั้งไฟตำบลดู่ทุ่ง...
2018-05-17
Project Name
โครงการแลกเปลี่ยนเรี...
2018-04-03
Project Name
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย...
2018-03-12
Project Name
ศึกษาดูงาน...
2018-02-12
Project Name
วันเด็กแห่งชาติ 2561...
2018-01-13
Project Name
น้ำท่วมในเขตองค์การบ...
2017-08-01
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร : www.duthong.go.th
โทร 0-4558-2555 แฟกซ์ 0-4558-2555 ต่อ 18
สายด่วน 045-582555 ต่อ 15